Điều khoản sử dụng - YourMoney
June 25, 2024

Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập trang web yourmoney.vn (“YourMoney”) của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng yourmoney.vn có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện mới hoặc sửa đổi nào mà chúng tôi đưa ra. 

1-  Đăng ký

Bằng cách đăng ký, bạn xác nhận rằng tất cả thông tin bạn cung cấp, bây giờ hoặc trong tương lai, là chính xác. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý rằng bạn đang cố ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi với mục đích chia sẻ với nhà môi giới hoặc nhà môi giới do bạn chọn và bạn biết rằng nhà môi giới nói trên hoặc nhà môi giới do bạn chọn sẽ sử dụng liên hệ của bạn thông tin chi tiết được chúng tôi chia sẻ với họ, để liên hệ với bạn để bán các sản phẩm và dịch vụ hợp pháp của họ cho bạn.

2- Bản quyền và không sử dụng lại thông tin

Yourmoney.vn cũng như thiết kế và thông tin (“nội dung”) có trong trang web này là tài sản có giá trị, độc quyền của chúng tôi, và không có gì trong Điều khoản này sẽ được hiểu là chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu nào như vậy cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn không được bán lại, phân phối lại, truyền phát hoặc chuyển giao thông tin hoặc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm, máy đọc được trừ khi được YourMoney cho phép riêng và cụ thể bằng văn bản trước khi sử dụng. Bạn không được thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối, chuyển nhượng, sao chép, tái sản xuất, hiển thị công khai, xuất bản, điều chỉnh, lưu trữ bất kỳ phần hoặc bất kỳ thông tin nào hoặc thông qua bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác trừ khi được chúng tôi ủy quyền riêng và cụ thể bằng văn bản trước khi sử dụng như vậy. Ngoài ra, bạn không được xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo bản quyền, pháp lý hoặc độc quyền nào trong hoặc trên bất kỳ phần nào của yourmoney.vn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản Ngoại trừ những trường hợp được nêu trong điều khoản này, bất kỳ việc sử dụng thông tin nào khác trong trang web này đều cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và có thể yêu cầu một khoản phí riêng.

3- Từ chối trách nhiệm

Các bài viết (“Thông tin”, “Nội dung”)  trên trang web yourmoney.vn chỉ mang tính chất tham khảo. Bằng cách truy cập trang web nay, bạn đồng ý rằng yourmoney.vn không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bài viết nào trên trang web này hoặc bất kỳ tổn thất nào phải chịu khi thực hiện theo bất kỳ lời khuyên nào được đăng trên trang web này. Chúng tôi xây dựng trang web yourmoney.vn trước hết là muốn chia sẻ hết mình các kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình trong suốt gần 10 năm làm việc trong mảng tài chính – ngân hàng và bảo hiểm, đồng thời muốn xây dựng một nơi giúp người dùng trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến tài chính. Bạn chứ không phải yourmoney.vn, chịu toàn bộ chi phí và rủi ro của bất kỳ giao dịch nào bạn lựa chọn để thực hiện.

4- Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Các liên kết trong trang web này sẽ cho phép bạn rời yourmoney.vn . Các trang được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi đã không xem xét, cũng như không phê duyệt các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiếu sót của bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết. Việc chứa các liên kết đến trang web của bên thứ 3 không có nghĩa là chúng tôi đã xác nhận trang web đó. Các liên kết của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh bởi một thỏa thuận riêng. Do vậy, bạn đồng ý trách nhiệm và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ kiến kết đến bên thứ ba nào. 

5- Chấm dứt

Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, một phần hoặc tất cả Trang web hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung do Người dùng gửi đến hoặc đăng tải do vi phạm điều khoản này hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không chịu trách nhiệm pháp lý nào. Chúng tôi có quyền khóa một phần hoặc toàn bộ tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào trong việc sử dụng yourmoney.vn, dù là một phần hoặc toàn bộ.

6- Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong “Điều khoản sử dụng” này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức độ tối đa cho phép và các điều khoản khác của văn bản này sẽ vẫn có hiệu lực.

7- Cam kết của bạn

Bạn cam kết không khiếu nại chúng tôi về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bạn vi phạm điều khoản sử dụng hoặc bạn vi phạm điều khoản của bất kỳ bên thứ ba.